TÉMA, KTERÉ CÍTÍM JAKO ZÁSADNÍ. PROTOŽE VODA JE NEJEN SYMBOL ŽIVOTA...

16.04.2014 22:41

 

 

DŮLEŽITÉ A URGENTNÍ

Problematické aspekty převodu akcií společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. (VAK KM) ve vlastnictví některých obcí na spol. Česká infrastrukturní, a.s.

 

Problematika privatizace vodárenských společností v České republice je nejen v odborných kruzích pro svou netransparentnost, neúčelovost a negativní vliv na koncového spotřebitele a kvalitu distribuční sítě dlouhodobě kritizována. Věnuje se jí v detailu např. i společnost Transparency International ve své zprávě „Privatizace vodárenství v České republice: Kam odtékají zisky?“ a internetové stránky www.vodarenstvi.com a www.vodalidem.cz. 

  • SHRNUTÍ

Jedná se o otázku zásadního významu pro náš region a domnívám se, že by měl být bezpochyby kompromis napříč celým politickým spektrem zachovat kontrolu obcí a občanů nad cenou vody pro další generace. Naším rozhodnutím určíme způsob správy této veřejné služby na dlouho dopředu a zkušenosti v České republice ukazují, že jedině obce jako vlastníci vodárenských společností mohou zajistit řádné fungování této veřejné služby. Domnívám se, že každý občan regionu by se měl svých volených zástupců ptát, zdali chtějí zachovat kontrolu a vlastnictví obcí či nikoliv. Osobně říkám, že kontrolu chci zachovat.

Situace. V současné době Česká infrastrukturní, a.s. je vlastněna jediným akcionářem – společností SARINET HOLDINGS LIMITED, se sídlem 3095 Limassol, Kimonos 43A, Kyperská republika, tj. jedná se o osobu ovládanou netransparentním vlastníkem. Česká infrastrukturní, a.s.  nyní žádá o souhlas valné hromady Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a.s. (VAK KM) s převodem akcií od některých obcí na Českou infrastrukturní, a.s., čímž tato společnost, v případě nabytí akcií, výrazně posílí svou pozici akcionáře. Valná hromada Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a.s. (VAK KM) se koná 29. dubna 2014 – www.vak-km.cz. 

Ohrožení majority obcí. Město Kroměříž a několik menších obcí stále rozhoduje ve shodě o otázkách ceny vody a investic a drží společně křehkou majoritu nad správou Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a.s. (VAK KM) Samotné město Kroměříž nemá majoritu ve VAK KM. Česká infrastrukturní a další soukromé osoby se vytrvale snaží získat kontrolu nad akciemi dalších obcí v regionu a snaží se získat volené zástupce na svou stranu a s každými volbami je tato otázka velmi aktuální a znovu a znovu o ní rozhodujeme. 

Důsledky ztráty majority obcí ve VAK KM. Převodem vlastnického práva k akciím vodárenských společností (konkrétně spol. Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.) dojde ke ztrátě či oslabení kontroly obcí a měst nad možnosti reálně kontrolovat a ovlivňovat cenu vody pro své občany a také kontrolovat tok investic do vodohospodářské infrastruktury. Zisky z poskytování této služby a provozu vodovodní sítě budou nekontrolovaně plynout mimo region.  Jakékoliv současné finanční zisky z prodeje akcií budou draze zaplaceny v budoucnu v souvislosti s navýšením ceny vody a poklesem investic do infrastruktury. Je dost příkladů v České republice, kde takto zprivatizovaný provozovatel, následně minimalizuje investice pouze na havarijní opravy a dochází k enormnímu zastarávání vodovodního řadu, tím se zvyšují úniky a ztráty vody a to použije vlastník příslušné vodárenské společnosti jako argument pro další navyšování ceny vodného a stočného.

Dotace. Soukromá společnost také není schopna čerpat stejnou míru dotací jako obce. Obce pak budou nuceny budovat infrastrukturu ze svých prostředků bez dotací a dávat je za minimální protihodnotu nepokrývající hodnotu investice do správy vodárenské společnosti tedy VAK KM. Je také otázkou jaké by měla ztráta kontroly nad VAK KM dopady na již poskytnuté a čerpané dotace, pakliže by investice nesplnila tzv. udržitelnost. Je velmi pravděpodobné, že by hrozilo riziko vracení dotací spolu s penále, které by opět zatížilo pouze rozpočty obcí a nikoliv rozpočet VAK KM. 

Hodnota akcie. Obce, které by akcie nyní prodaly, by je nyní prodaly velmi nevýhodně, neboť VAK Kroměříž nevyplácejí žádné relevantní dividendy (zájem je poskytovat veřejnou službu a netvořit zisk) a tudíž hodnota akcií tím je významně poznamenána a je tedy poměrně nízká. Na otázku proč by nešlo akcie koupit časem zpět od České infrastrukturní upozorňuji, že pakliže získají majoritní podíl ve VAK Kroměříž, navýší pravděpodobně výplatu dividend (zvýší cenu vodného a stočeného a současně zastaví veškeré investice VAK KM) a zpětný odkup by byl mnohonásobně dražší (pokud by vůbec kdy nastala možnost akcie VAK Kroměříž koupit zpět, o čemž pochybuji).

  • VÝCHOZÍ SITUACE

Základním předmětem podnikání společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. (dále jen „VaK KM“) je jak výroba a dodávka pitné vody, tak i odvádění a čištění odpadních vod (které představuje 95,50% celkového objemu výroby a tržeb této společnosti). Jedná se tedy o uspokojování veřejné potřeby – poskytování zásobování obyvatel regionu vodou. Jedná se o službu, která musí být poskytována nepřetržitě a za všech okolností a kterou nelze reálně substituovat jiným dodavatelem. Transparentní, kontrolovaná a efektivní činnost VaK KM je jednoznačně předmětem veřejného zájmu.

VaK KM zažádala společnost Česká infrastrukturní, a.s. jako současný akcionář a potenciální nabyvatel o vyslovení souhlasu s převodem celkem 258.005 ks akcií od vybraných akcionářů (viz www.vak-km.cz).

Město Kroměříž nemá samostatně ve společnosti VaK KM majoritní podíl. Majority dosahuje pouze, pokud jedná ve shodě s dalšími akcionáři – obcemi a městy v regionu. Navrhovaný převod akcií potenciálně této společné majority Město Kroměříž a ostatní obce minimálně ohrožuje, neboť poklesne vliv obcí jako akcionářů a do budoucna je otázkou, zdali nově zvolené politické reprezentace neustoupí tlaku České infrastrukturní a akcie neprodají.

SPOLEČNOST ČESKÁ INFRASTRUKTURNÍ, A.S.

Společnost Česká infrastrukturní, a.s. je vlastněna jediným akcionářem – společností SARINET HOLDINGS LIMITED, se sídlem 3095 Limassol, Kimonos 43A, Kyperská republika. Z prostého nahlédnutí do obchodního rejstříku nelze zjistit, které fyzické osoby společnost Česká infrastrukturní, a.s. fakticky ovládají (www.justice.cz).

Na netransparentní charakter společnosti Česká infrastrukturní a.s. lze usuzovat také z obsahu sbírky listin. Ač má tato společnost zákonnou povinnost zakládat každoročně účetní závěrky do sbírky listin, za roky 2010, 2011 a 2012 tak učinila až 03. dubna 2014. 

Z uvedeného jednoznačně plyne, že beneficientem z činnosti VaK KM, společnosti nenahraditelným způsobem zajišťující veřejnou potřebu v regionu v oblasti zásobování vodou a zajištění její kanalizace, by byla v případě akcionáře Česká infrastrukturní - akciová společnost s netransparentní vlastnickou strukturou a je otázkou, zda ji lze považovat za důvěryhodného obchodního partnera.

  • MOŽNÉ NEGATIVNÍ DOPADY PŘEVODU AKCIÍ

V případě převodu akcií na zahraniční společnost by se jednotlivé obce zbavily přímého vlivu na podmínky svého zásobování vodou. Lze předjímat, že každou korunu, kterou by nyní obce prodejem akcií získaly, zaplatí v dalších generacích mnohonásobně na navýšení vodného a stočného a dalších investicích do vodohospodářské infrastruktury.

Upozorňujeme, že ve Zlínském kraji byla v roce 2013 nejdražší cena vody v případě spol. Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., která je ovládána spol. Jižní vodárenská, a.s., členem koncernu Veolia. 

V roce 2014 se cena vody v případě VaK KM pohybuje na částce 69,62,-Kč za m3, jedná se o jednoho z nejlevnějších poskytovatelů vody v České republice, v blízkém Zlíně je cena vody 85,69,-Kč za m3

V případě prodeje akcií netransparentním soukromým společnostem, nejsou obce schopny garantovat svým občanům jak výši ceny vody v budoucnu, tak skutečnost, že případné zisky VaK KM budou cílovány do vodohospodářské infrastruktury v regionu, tj. velmi pravděpodobně bude mít takový vlastník zájem o zvýšení výplaty dividend, snížení investic či přenášení povinnosti provést investice na města a obce a tyto investice pak pro obce a města nevýhodně spravovat.

Parazitování na investicích měst a obcí v budoucnu. Dalším negativním dopadem v případě ztráty kontroly na VAK KM je skutečnost, že obce budou nuceny financovat rozvoj své infrastruktury, ale pro jejich fungování bude nezbytné je napojit na vodovodní a kanalizační řád VAK KM, který by mohl být případně v budoucnu ovládaný netransparentní společností. Ve většině případů pak dochází k tomu, že obce jsou povinny své investice pronajímat či jinak poskytovat infrastrukturní společnosti za výnosy, které neumožňují pokrýt obcím a městům ani náklady či odpisy. 

  • ZÁVĚR

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nelze považovat prodej akcií ve vlastnictví obcí soukromé akciové společnosti (a s tím spojenou ztrátu či ohrožení majority Města Kroměříž a ostatních obcí ve společnosti VaK KM) za z dlouhodobého pohledu vhodné a rozumné řešení.

* * *

Velice děkuji za podporu všem občanům, obcím, městům a dalším subjektům. Na své webové stránce budu uveřejňovat informace k tomuto tématu (www.danielahebnarova.cz). Věřím, že ve svém názoru nezůstanu sama a Vaši podporu potřebuji.

Velice děkuji za Váš zájem o tuto věc.

 

Mgr. Daniela Hebnarová, občan regionu a starostka města Kroměříž 

 

Pro doplňující informace - KLIKNĚTE NA ODKAZ
Privatizace vodárenství v České republice: kam odtékají zisky?