Shrnutí případu Fe MARKET s.r.o., Skaštice

14.03.2012 14:45

 

Shrnutí případu Fe MARKET s.r.o., Skaštice

 

A. Řízení o uložení povinnosti

 

        25. 2. 2010 vydal odbor životního prostředí rozhodnutí, kterým bylo firmě Fe MARKET s.r.o. nařízeno provést sanaci pozemku manželů Pavlínkových ve Skašticích (tento pozemek sousedí s areálem firmy a podle posudků firma způsobila jeho kontaminaci  - vysoká koncentrace PAU).

      Firma se odvolala, krajský úřad rozhodnutí potvrdil a to tak nabylo právní moci 4.5.2010.  Firma měla na provedení prací 1 rok, vykonatelným se tedy rozhodnutí stalo 5. 5. 2011.

      Společnost Fe MARKET s.r.o. ještě podala žalobu ke správnímu soudu, napadla rozhodnutí KÚ o odvolání, ale správní soud žalobu zamítl a rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí soudu nabylo právní moc 16. 6. 2011, odkladný účinek žalobě přiznán nebyl, takže vykonatelnost rozhodnutí zůstala dnem  5.  5.  2011.

 

      Dne 18. 8. 2011  podal právní zástupce firmy Fe MARKET s.r.o. na krajský úřad návrh na zrušení  rozhodnutí MěÚ Kroměříž pro nicotnost z důvodů absence prováděcího předpisu  k § 27 zák. č. 17/1992 Sb. (předložil k tomu stanovisko legislativního odboru MŽP – viz příloha)

      Správní orgán (KÚ ZK) neshledal důvody k zahájení řízení o prohlášení nicotnosti a toto sdělil 8. 9. 2011 právnímu zástupci firmy Fe MARKET s.r.o. (viz příloha).

 

     Fe MARKET s.r.o. se sdělením KÚ nesouhlasil a podal žádost na zrušení rozhodnutí pro nicotnost přímo na MŽP – 20. 1. 2012 si odbor státní správy v Olomouci vyžádal spisový materiál, o žádosti dosud nebylo rozhodnuto.

 

B. Exekuční řízení

 

       Exekuční řízení bylo zahájeno podáním žádosti manželů Pavlínkových jako oprávněné osoby z exekučního titulu - § 110 písm. b) správního řádu o to, aby byl vydán exekuční příkaz.

       Dne 25. 11. 2011 vydal Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí jakožto příslušný exekuční správní orgán dle ust. § 107 odst. 1 správního řádu, exekuční příkaz č.j. MeUKM/082498/2011/OZP/Še, kterým byla nařízena exekuce k vymožení povinnosti  podle  exekučního titulu, kterým bylo povinnému uloženo provést do 1 roku od nabytí právní moci,

tj. do 4. 5. 2011, sanaci pozemku p.č. 152, k.ú. Skaštice, ve vlastnictví manželů Pavlínkových.

       Dále bylo tímto exekučním příkazem rozhodnuto, že exekuce se provede v souladu s ust. § 129 odst. 1 správního řádu formou ukládání donucovacích pokut. Proti příkazu podala společnost Fe MARKET s.r.o. námitky, které správní organ zamítl.

 

      Po vydání výše uvedeného exekučního příkazu o nařízení exekuce formou donucovacích pokut byla dne 28. 11. 2011 uložena společnosti Fe MARKET s.r.o. donucovací pokuta. Společnost se proti rozhodnutí o uložení pokuty  dne 2. 12. 2011 odvolala. Spis byl odvolacímu orgánu – Krajskému úřadu pro Zlínský kraj, odboru životního prostředí a zemědělství postoupen dne 22. 12. 2011. O odvolání nebylo dosud rozhodnuto.

     Vzhledem k tomu, že v případě prohlášení nicotnosti exekučního titulu (tedy rozhodnutí o uložení povinnosti provést sanaci) by  byla exekuce v souladu s § 115 písm. b) správního řádu zastavena a bylo by tím zrušeno i rozhodnutí o uložení pokuty, vyčkává krajský úřad s rozhodnutím o odvolání proti pokutě na stanovisko ministerstva životního prostředí.