ODKUP AKCIÍ VAK KROMĚŘÍŽ - PRÁVNÍ NÁZOR

22.04.2014 08:49

Osobní stanovisko k aktuálnímu tématu odkupu části akcií VAK Kroměříž jsem vyjádřila již v předchozích příspěvcích. Nyní je nutné se opřít o právní názor. Zvolila jsem osvědčenou cestu - požádat o právní náhled odborníky tam, kde obdobný problém řešili a vyřešili. Níže uvedený text právního názoru je pro mě velmi důležitý a zásadně potvrzuje, že město Kroměříž musí hájit svá práva.

Právní názor – prodej akcií obcí třetímu subjektu (soukromé společnosti)

 

Vážená paní starostko, dovoluji si Vám poskytnout právní názor k otázce tohoto bodu programu svolané valné hromady svolané na 29.4.2014:

 

Žádost společnosti Česká infrastrukturní,a.s. IČ: 26184125, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 19, PSČ: 110 00, jako zástupce převodců – akcionářů níže uvedených měst a obcí jako nabyvatele, o vyslovení souhlasu valné hromady s převodem akcií na jméno, s odvoláním na čl. 13 stanov společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž,a.s., v celkovém počtu 258 005 ks akcií na jméno města Holešov ( 141 065 ks), Chropyně ( 20 466 ks), Bystřice pod Hostýnem (18 260 ks), obce Kvasice ( 9 916 ks), města Hulín ( 66 649 ks) a obce Bezměrov (1 649 ks).

 

Podotýkám, že se nejedná o právní stanovisko, ale právní názor, který je poskytován z důvodu vyjádření plusů a minusů dané transakci na základě zkušeností právní praxe obcí a měst a dopadů některých jejich jednání.

 

Převod se řídí článkem 13 platných stanov; zde nejsem schopna vyslovit názor, zda zamýšlený převod splňuje požadavky stanov tak, jak je článek 13 uvádí:

 

ČLÁNEK 13

Omezení převoditelnosti

1. Akcie na jméno, jakož i všechna práva s ní spojená, jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.

2. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcie na jméno, jakož i všech práv s ní spojených, v případech, kdy nepůjde o převod mezi:

a) stávajícími akcionáři, držiteli akcií na jméno, nebo

b) stávajícím akcionářem, držitelem akcií na jméno a územním samosprávným

celkem (obcí)

 

Pozn.

Jinak jsem si povšimla konstatování v doporučení představenstva, kde se uvádí, že VH není oprávněna udělení souhlasu odmítnout, pokud jsou splněny předpoklady – z článku 13 nic takového nevyplývá, ten upravuje pouze situaci, kdy je VH povinna odmítnout souhlas s převodem – nic jiného není VH zakázáno, a podle mého názoru tedy souhlas udělit automaticky nemusí.

 

Pokud jde o obecný názor na podobné převody akcií, zastávám jako člověk znalý života obcí a měst, že podobné převody akcií nejsou pro obce a města správným krokem, neboť se zbavují vlivu na velmi důležitou oblast zajištění samosprávných úkolů. Soukromý subjekt nevstupuje do podobných právnických osob s primárním cílem plnit úkoly veřejného zájmu, ale vytvářet zisk, získat většinový vliv a výrazně tak ovlivňovat ceny stálé komodity, jejíž potřeba je stálá. Tyto jeho snahy není nutno odsuzovat, neboť jsou základem podnikání, ale obcím svěřený majetek v dané oblasti je natolik významný, že zbavovat se vlivu v dané akciové společnosti je ve své podstatě neodpovědné vůči občanům daného regionu. Nic na tom nemění to, že jednotky územní samosprávy by měly nadále početí (procentuální) většinu, ovšem v daném případě velmi těsnou, a ani tato nadpoloviční většina nemusí vždy ovlivnit podstatné náležitosti života společnosti.  

Obce a města by si jednoznačně měly ponechat akcie jako jedinou metodu vlivu na ceny a ostatní rozhodování; prodej za účelem jednorázového finančního efektu (Podotýkám, že akcie v případě, že by byly převáděny, musí být převedeny za cenu v místě a čase obvyklou, jinak by se mohlo jednat o porušování povinnosti při správě cizího majetku), ale s trvalou ztrátou na přímý vliv v této pro občany významné společnosti, nelze označit za prozíravé.  

 

Samozřejmě má každá jednotka územní samosprávy plné právo se k tomuto kroku rozhodnout, samozřejmě za souhlasu zastupitelstev, nicméně jistě není ku škodě i opačný názor, který tímto poskytuji.  

      

Připomeňme si současně, co o historii a roli společnosti říká sama společnost na svých stránkách (kráceno):

Zakladatelem společnosti byl Fond národního majetku ČR, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu §11 odst. 3 zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku na jiné osoby, a dále že hlavní činností je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výroba a dodávka pitné vody včetně náhradního zásobování v případě přerušení dodávky z důvodu poruchy nebo opravy. Dále zabezpečuje odvádění odpadních a dešťových vod, jejich čištění na čistírnách odpadních vod včetně likvidace kalů. Laboratořemi společnosti jsou prováděny rozbory pitných a odpadních vod. Investorská činnost je zaměřena na přípravu a realizaci inženýrských staveb v oboru vodovodů a kanalizací. Všechny činnosti akciové společnosti jsou nezbytné pro život měst a obcí a jeho obyvatel.

 

Co z toho vyplývá -  především to, že se výslovně potvrzuje, že se jedná o strategickou komoditu, zela nezbytnou pro život obcí a měst. Není tedy logické, že se tato obce a města hodlají zbavit svého vlivu na tuto nezbytnou oblast života obcí a měst. Tedy z oblasti veřejné přenést vliv významným procentem do oblasti soukromé, a vyloženě tržní.  

 

Podle mého názoru, založeného na letitých zkušenostech ze samosprávy, by se města a obce neměly zbavovat vlivu, resp. nechat si tento vliv narušit cizím prvkem „zvenku“, který to rozhodně nedělá pro veřejný zájem (který naopak vždy musí plnit obce a města), ale hodlá zde nepochybně realizovat své záměr, tedy svůj soukromý zájem.  Tedy dochází „nenápadnému“ přesunu veřejného majetku, resp. vlivu na veřejný majetek, do soukromých rukou – a dle mého názoru, mimo okamžitého a jednorázového finančního efektu, nemá tento krok žádná pozitiva, naopak vliv jednotek územních samospráv bude oslaben, a nelze vyloučit, že v budoucnu zcela eliminován.

 

Domnívám se proto, že Váš postoj, který jako starostka konstantně projevujete, totiž že převod akcií není pro obce a města správným krok, je naopak velmi správný a odpovědný, a dle mého názoru by měl najít podporu jak u zastupitelů, tak kolegů-akcionářů ve společnosti. 

 

S pozdravem

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

advokátka

V Mohelnici dne 16. 4. 2014

 

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ                                                                                            

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová - advokátka

www.hamplova.cz

 

Adresa:       Olomoucká 36, 78985 Mohelnice

Telefon:           583453026, 724882780 - sekretariát                                                IČ: 43989667

E-mail:            sekretariat@hamplova.cz                                                                      DIČ: CZ 6555182480

Fax:                 583453028            

PRO STAŽENÍ DOKUMENTU V PDF - KLIKNĚTE