Co se zatím podařilo - stav k březnu 2012

15.03.2012 18:25

Realizované akce a opatření od začátku volebního období

Úsporná opatření

 1. Úsporný rozpočet - Snížení zadlužení města o 40 mil bez dalšího úvěru
 2. Komise při Radě města Kroměříže
 • redukce počtu komisí z 21 na 12
 • demokratické obsazení - každá politická strana má v komisi 1 zástupce
 1. Snížení finančních nákladů na zastupitelstvo - zastupitelům náleží odměna pouze za jednu komisi nebo výbor
 2. Reorganizace a optimalizace MÚ - Snížení počtu zaměstnanců MÚ – především z řad zaměstnanců, kteří dosáhli důchodového věku
 3. Výběrová řízení – směrnice pro MÚ a metodický pokyn pro příspěvkové organizace města pro zadávání zakázek malého rozsahu
 4. MHD – úprava cen a počtu odjezdů autobusů - Revize provozu MHD se zaměřením na obslužnost rozvíjejících se částí města, optimalizace spojů na základě diskuse
 5. Rozšíření počtu parkovišť s placeným stáním
 6. Veřejné osvětlení – slavnostní osvětlení omezeno svícení do 22h

Investiční akce

 1. Rekonstrukce objektu Kina Nadsklepí
 2. Rekonstrukce veřejných prostranství sídliště Oskol z programu IPRM – chodníky, parkovací stání, dětská hřiště, zeleň
 3. Zateplení MŠ v Trávníku
 4. Rekonstrukce MŠ Gorkého
 5. Rekonstrukce Knihovna Kroměřížska – využití prostor bývalé pošty
 6. Zbudování centra pro seniory na PDA
 7. Rekonstrukce autobusových zastávek
 8. Oprava kondenzátoru na zimním stadionu – hrozilo nebezpečí úniku čpavku
 9. Navazující projekty : Klub starý pivovar - Zimní divadelní scéna, Pobytová louka
 10. Příprava rekonstrukce veřejných prostranství sídliště Slovan z programu IPRM – chodníky, zeleň – letní měsíce letošního roku
 11. Příprava rekonstrukce prostor na MÚ (přízemí na Prusinovského ulici) pro přestěhování Informační kanceláře
 12. Příprava rekonstrukce koupaliště Bajda

 

Ostatní důležité akce

 

 1. Jednání s Povodím Moravy – protipovodňová opatření
 2. Zkapacitnění břehů Moravy, protipovodňové hráze
 3. Koncepce protipovodňových opatření
 4. Vážany
 •  jednání s Báňským úřadem
 •  jednání s panem Mesenským
 •  jednání s ředitelem Teplárny Otrokovice Ing. Foltýnem

 

 1. Probíhaly besedy s občany místních částí města – opět po 4 letech
 2. Územní plán – změna č.5A
 3. Příprava změny ZUR Zlínského kraje - obchvat
 4. Farmářské trhy na Vejvanovského ulici
 5. WC na Hanáckém náměstí v rámci budovy PDA
 6. Hlasovací zařízení pro zastupitele
 7. Regenerace památek v Městské památkové rezervaci
 8. Nové webové stránky – turistický portál
 9. Nový Zpravodaj – informace pro občany
 10. Vytvoření : Plánu prevence kriminality města 2012-2015
 11. Plnění Strategického plánu města KM 2011-2012
 12. Plnění Marketingové strategie cestovního ruchu pro město KM
 13. MÚ : Zvýšení kvality řízení – projekt
 14. MÚ Kroměříž E goverment - projekt
 15. Koncepce : revitalizace zeleně
 16. Otevření nového biocentra Nová Opleta
 17. Naučná stezka Za památkami UNESCO
 18. Infokiosky – mikroprojekt česko-slovenský